Surveillance (CCTV)

Soon...

Please contact sales@speedcom.co.th

ภาพผลงานบางส่วนจากการติดตั้ง

Project เดินระบบกล้องวงรปิดทั้งอาคารโรงพยาบาลพร้อม Software Analytic, Bangkok